Pohjankodit

Lasten asialla

Pohjakodit, lastensuojeluyksikkö

Lastensuojeluyksikö tarjoaa avo- ja sijaishuollon palveluja 12- 18 -vuotiaille lapsille ja nuorille.  Avohuollon palveluja järjestetään perheen ja lapsen taikka nuoren tarpeiden mukaisesti. Toimintaa ohjaa lastensuojelulaki.

Yksikön perustehtävänä on yhdessä perheiden kanssa pitää nuorista huolta; hoitaa, kasvattaa ja opettaa. Toiminnan tavoitteena on lisätä nuorten elämänhallinnan ja opiskelun taitoja, sosiaalisuutta, arjen hallintaa, vastuuntuntoa, fyysistä ja psyykkistä terveyttä sekä parantaa kykyä selviytyä nyky-yhteiskunnassa. Toimintatapamme ovat yksilöllisiä, yhteisöllisiä ja muutoshakuisia.

TOIMINTAMME PERUSTA

Työmme on sekä ennaltaehkäisevää että korjaavaa kasvatuksellisiin ja hoidollisiin menetelmiin perustuvaa lastensuojelutyötä. Työtämme ohjaa yhteisöllisyys, ratkaisukeskeisyys, tavoitteellisuus ja suunnitelmallisuus. Työskentelyn apuna käytämme monipuolisia työskentelymenetelmiä mm. omaohjaaja-työskentelymalli ja erilaiset toiminnalliset menetelmät. Lapsen hoito- ja kasvatussuunnitelma rakennetaan aina yksilöllisesti. Teemme tiivistä verkostotyötä lähialueiden eri toimijoiden kanssa mm. nuorisopsykiatrian poliklinikka ja a-klinikka sekä ostopalveluina erilaiset lääkäripalvelut, toiminta- ja ravitsemusterapeutti sekä psykologi. Perheen kanssa tehtävä yhteistyö, vanhemmuuden tukeminen ja läheisverkoston vahvistaminen ovat tärkeä osa lapsen sijoitusprosessia. Perheellä on mahdollisuus maksuttomaan majoitukseen vieraillessaan nuorisokodilla.

MITEN TAVOITTEISIIN PÄÄSTÄÄN?

Teemme luotettavan ja kokonaisvaltaisen kartoituksen lapsen tilanteesta, jonka pohjalta laadimme lapsen ja perheen tarpeiden mukaisen hoidon ja tuen tarpeen arvioinnin tai ohjaamme tarvittaessa lisätutkimuksiin. Alkuarvioinnin jälkeen nuorella on mahdollisuus pitkäaikaisempaan kuntoutumiseen ja itsenäistymiseen. Lähiympäristö tukee kokonaisvaltaista kuntoutumista tarjoamalla asumisen luonnonkauniissa ympäristössä joen rannalla, monipuoliset harrastus- ja liikuntapalvelut sekä asiantuntevan terveydenhuoltojärjestelmän. Opiskelumahdollisuudet ovat kattavat Kemi-Tornio alueella: peruskoulut, lukiot ja ammatilliset oppilaitokset sekä ammattikorkeakoulut. Pihapiirissämme on Keminmaan keskuskoulun alainen pienryhmä, jossa opetuksesta vastaa erityisopettaja ja avustaja. Lisäksi alueellamme on Pohjantähti- opiston tarjoama linja, joka on tarkoitettu peruskoulunsa päättäneille nuorille, jotka tarvitsevat tukea ja ohjausta opintojensa ja tulevaisuutensa suunnitteluun.

HENKILÖKUNTA

Meillä työskentelee vankan työkokemuksen omaava ja jatkuvasti itseään kehittävä moniammatillinen tiimi mm. sosionomeja, kasvatustieteen maisteri, sairaanhoitajia sekä yhteisöpedagogeja.  Lisäksi joukossamme on kattava joukko erityisosaamisen ammattilaisia: perheterapeutti, nuorisopsykiatrian erikoislääkäri, joka toimii myös päihdelääkärinä, päihdetyöntekijä ja psykiatrinen sairaanhoitaja. Vakituinen henkilökunta kouluttautuu jatkuvasti ajan hermoille, viimeisimmät päihde- ja mielenterveystyön erikoisammattitutkinnon puitteissa. Samassa pihapiirissä toimii Kuntoutuskoti, joka on erikoistunut psyykkisesti oireilevien lasten ja nuorten hoitoon ja kuntoutumiseen. Tarvittaessa saamme konsultaatioapua heidän osaavalta henkilökunnaltaan.

ASUMINEN

Lastensuojeluyksikössä on  seitsemän  asuinhuonetta, kaikki nuorten asuinhuoneet ovat yhden hengen huoneita. Tämä mahdollistaa oman tilan ja rauhan saamisen. Lisäksi toimitiloissa on  ns. turvahuone mm. rauhoittumista varten, valoisat keittiö-, ruokailu-ja oleskelutilat sekä erilliset wc:t tytöille, pojille ja ohjaajille, 1 suihku nuorille, 1 suihku ohjaajille WC:n yhteydessä, ohjaajien toimisto sekä siivousväline- ja pyykkihuone.


TURVALLISUUS

Turvallisuus on yksi perusedellytyksistä nuoren ja nuoren vakaalle kasvulle ja myönteiselle kehitykselle. Eheytymisen ja voimaantumisen edellytyksenä on sisäisen turvallisuuden ja rajojen saavuttaminen. Talossamme pidetään yllä sekä fyysisen että psyykkisen koskemattomuuden vaatimusta. Ketään ei saa loukata eikä kiusata. Ennaltamäärätty, ennustettavissa oleva ja suunnitelmallinen toiminta arjessa luo nuorelle turvallisuuden tunnetta ja sopimuksista pidetään kiinni. Turvallisuuden kokemusta lisää myös tieto siitä, että loppuviimein aikuiset kantavat vastuun tehdyistä päätöksistä. Ammatillisen työryhmän jokaisen yksittäisen aikuisen kyky tyynnyttää nuoren ahdistusta sekä kyky luoda rauhallista ilmapiiriä omalla toiminnallaan ja esimerkillään lisäävät nuoressa toiveikkuutta ja myönteisiä selviytymisodotuksia.


OSALLISUUS

Tavoitteena on, että nuoren osallisuus omassa elämässä kehittyy taidoksi hallita omaa elämäänsä. Pohjalla on ajatus siitä, että voit muuttaa vain omaa käyttäytymistäsi ja toimintaasi. Erityisen tärkeäksi tämä tavoite nousee ottamalla nuori aktiiviseksi osapuoleksi suunnittelemaan ja käsittelemään omia asioitaan. Riittävä tietämys käsiteltävistä asioista on erityisen tärkeää. Kunnioitamme nuoren kulttuuriperimää ja tunteita perhettään kohtaan ja tuemme hänen osallisuuttaan perheessä. Toimintarakenteemme edellyttää työntekijän tiivistä osallisuutta työyhteisössä. Tämä puolestaan edesauttaa työntekijän kokemusta vaikuttamisen mahdollisuuksistaan.


LUOTTAMUS

Saavuttaakseen todellista kehitystä, ihmisen on luotettava sekä itseensä että läheisiinsä. Meillä  luottamuksen teemaan kiinnitytään useista näkökulmista. Luottamus, sen olemassaolo ja säilyminen luovat perustaa eheän omakuvan muodostumiselle. Nuori tarvitsee kasvamisen tiimellyksessä peiliä, jonka avulla käsitellä itsessään tapahtuvia muutoksia. Lisäksi luottamuksella on ulottuvuus, joka edesauttaa tarkoituksenmukaisen hoidon ja kasvatuksen tuottamista yksilökohtaisesti jokaiselle nuorelle. Luottamus ja tuntemus antavat myös toivotun lisän työpanokseen työryhmän sisällä, kun osapuolet todella tuntevat toisensa ja yksilölliset työtavat.